EmEditor logo

이전 버전

버전 번호가 ".9xx"로 끝나는 것은 베타버전입니다. 이 외의 버전 번호는 공식 출시된 버전입니다.

Note: In the future, this page will require you to log in.

64 비트 설치관리자 32 비트 설치관리자 64 비트 모바일 버전 32 비트 모바일 버전
v22.2.904 emed64_22.2.904.msi emed32_22.2.904.msi emed64_22.2.904_portable.zip emed32_22.2.904_portable.zip
v22.2.903 emed64_22.2.903.msi emed32_22.2.903.msi emed64_22.2.903_portable.zip emed32_22.2.903_portable.zip
v22.2.902 emed64_22.2.902.msi emed32_22.2.902.msi emed64_22.2.902_portable.zip emed32_22.2.902_portable.zip
v22.2.901 emed64_22.2.901.msi emed32_22.2.901.msi emed64_22.2.901_portable.zip emed32_22.2.901_portable.zip
v22.2.1 emed64_22.2.1.msi emed32_22.2.1.msi emed64_22.2.1_portable.zip emed32_22.2.1_portable.zip
v22.2.0 emed64_22.2.0.msi emed32_22.2.0.msi emed64_22.2.0_portable.zip emed32_22.2.0_portable.zip
v22.1.4 emed64_22.1.4.msi emed32_22.1.4.msi emed64_22.1.4_portable.zip emed32_22.1.4_portable.zip
v22.1.3 emed64_22.1.3.msi emed32_22.1.3.msi emed64_22.1.3_portable.zip emed32_22.1.3_portable.zip
v22.1.2 emed64_22.1.2.msi emed32_22.1.2.msi emed64_22.1.2_portable.zip emed32_22.1.2_portable.zip
v22.1.1 emed64_22.1.1.msi emed32_22.1.1.msi emed64_22.1.1_portable.zip emed32_22.1.1_portable.zip
v22.1.0 emed64_22.1.0.msi emed32_22.1.0.msi emed64_22.1.0_portable.zip emed32_22.1.0_portable.zip
v22.0.1 emed64_22.0.1.msi emed32_22.0.1.msi emed64_22.0.1_portable.zip emed32_22.0.1_portable.zip
v22.0.0 emed64_22.0.0.msi emed32_22.0.0.msi emed64_22.0.0_portable.zip emed32_22.0.0_portable.zip
v21.9.1 emed64_21.9.1.msi emed32_21.9.1.msi emed64_21.9.1_portable.zip emed32_21.9.1_portable.zip
v21.9.0 emed64_21.9.0.msi emed32_21.9.0.msi emed64_21.9.0_portable.zip emed32_21.9.0_portable.zip
v21.8.1 emed64_21.8.1.msi emed32_21.8.1.msi emed64_21.8.1_portable.zip emed32_21.8.1_portable.zip
v21.8.0 emed64_21.8.0.msi emed32_21.8.0.msi emed64_21.8.0_portable.zip emed32_21.8.0_portable.zip
v21.7.2 emed64_21.7.2.msi emed32_21.7.2.msi emed64_21.7.2_portable.zip emed32_21.7.2_portable.zip
v21.7.1 emed64_21.7.1.msi emed32_21.7.1.msi emed64_21.7.1_portable.zip emed32_21.7.1_portable.zip
v21.7.0 emed64_21.7.0.msi emed32_21.7.0.msi emed64_21.7.0_portable.zip emed32_21.7.0_portable.zip
v21.6.1 emed64_21.6.1.msi emed32_21.6.1.msi emed64_21.6.1_portable.zip emed32_21.6.1_portable.zip
v21.6.0 emed64_21.6.0.msi emed32_21.6.0.msi emed64_21.6.0_portable.zip emed32_21.6.0_portable.zip
v21.5.2 emed64_21.5.2.msi emed32_21.5.2.msi emed64_21.5.2_portable.zip emed32_21.5.2_portable.zip
v21.5.1 emed64_21.5.1.msi emed32_21.5.1.msi emed64_21.5.1_portable.zip emed32_21.5.1_portable.zip
v21.5.0 emed64_21.5.0.msi emed32_21.5.0.msi emed64_21.5.0_portable.zip emed32_21.5.0_portable.zip
v21.4.1 emed64_21.4.1.msi emed32_21.4.1.msi emed64_21.4.1_portable.zip emed32_21.4.1_portable.zip
v21.4.0 emed64_21.4.0.msi emed32_21.4.0.msi emed64_21.4.0_portable.zip emed32_21.4.0_portable.zip
v21.3.0 emed64_21.3.0.msi emed32_21.3.0.msi emed64_21.3.0_portable.zip emed32_21.3.0_portable.zip
v21.2.1 emed64_21.2.1.msi emed32_21.2.1.msi emed64_21.2.1_portable.zip emed32_21.2.1_portable.zip
v21.2.0 emed64_21.2.0.msi emed32_21.2.0.msi emed64_21.2.0_portable.zip emed32_21.2.0_portable.zip
v21.1.5 emed64_21.1.5.msi emed32_21.1.5.msi emed64_21.1.5_portable.zip emed32_21.1.5_portable.zip
v21.1.4 emed64_21.1.4.msi emed32_21.1.4.msi emed64_21.1.4_portable.zip emed32_21.1.4_portable.zip
v21.1.3 emed64_21.1.3.msi emed32_21.1.3.msi emed64_21.1.3_portable.zip emed32_21.1.3_portable.zip
v21.1.2 emed64_21.1.2.msi emed32_21.1.2.msi emed64_21.1.2_portable.zip emed32_21.1.2_portable.zip
v21.1.1 emed64_21.1.1.msi emed32_21.1.1.msi emed64_21.1.1_portable.zip emed32_21.1.1_portable.zip
v21.1.0 emed64_21.1.0.msi emed32_21.1.0.msi emed64_21.1.0_portable.zip emed32_21.1.0_portable.zip
v21.0.1 emed64_21.0.1.msi emed32_21.0.1.msi emed64_21.0.1_portable.zip emed32_21.0.1_portable.zip
v21.0.0 emed64_21.0.0.msi emed32_21.0.0.msi emed64_21.0.0_portable.zip emed32_21.0.0_portable.zip
v20.9.2 emed64_20.9.2.msi emed32_20.9.2.msi emed64_20.9.2_portable.zip emed32_20.9.2_portable.zip
v20.9.1 emed64_20.9.1.msi emed32_20.9.1.msi emed64_20.9.1_portable.zip emed32_20.9.1_portable.zip